Vakıf Senedi

Vakfın Adı

Madde 1- Vakfın adı; Ali Rıza Demircan Eğitim Vakfıdır. İşbu resmi senette vakıf denilecektir. Vakfın kısaltılmış adı ARDEV’dir.

Vakfın yerleşim yeri, adres ve şubeler

Madde 2- Vakfın yerleşim yeri İstanbul olup, yazışma adresi “ Süleymaniye Mahallesi, Kanuni Medresesi Sokak, No:6 34116 Fatih/İstanbul'dur.

Vakfın yazışma adresi denetim makamına bilgi verilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile merkez dâhilinde değiştirilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. Vakfın amacı

Madde 3- Vakfın amacı; vakfın genel eğitim, ilim araştırma ve sosyal yardım amacı yanında özel amacı; Kurân merkezli İslami araştırmalar yapmak-yaptırmak ve yapılan araştırmalara yardımcı olmak; başta Ali Rıza Demircan olmak üzere benzeri yerli yabancı Müslüman ilim adamlarının eserlerini ve ilmî çalışmaları neşretmek, yabancı dillere ve Türkçeye tercüme ettirip yayınlamaktır.

Vakfın faaliyetleri

Madde 4- Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Her seviye (okul öncesi,,ilk ve orta öğretim kurumları, meslek okulları; bilimsel araştırma, sosyal, kültürel ve eğitim merkezleri; yüksek okul, meslek yüksek okulu, enstitü, üniversite vb.) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açmak ve işletmek,

b) Meslek edindirme, üniversiteye hazırlık, yabancı dil ve güzel sanatlar kurs ve seminerleri başta olmak üzere kurslar, seminerler, sergiler, yarışmalar, konserler, konferanslar, münazaralar, paneller, kermesler ve benzeri programlar düzenlemek.

c) İslami ilimler ve çağdaş bilim dallarında araştırmalar yaptırmak, ilmi eserler hazırlamak, ilmi eserlerin tercümelerini yaptırmak, yayınlamak, ödüller vermek, yurt içi ve yurt dışında çalışmaları ile tanınan bilim adamları, sanatkar, düşünür ve edebiyatçıları bir araya getirerek ilmi ve istişarî nitelikte toplantılar düzenlemek,

d) Maddi imkanı olmayan başarılı öğrencilere, araştırmacılara burs ve eğitim yardımında bulunmak,

e) Vakıf, amaçları doğrultusunda her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek; arşiv, kitaplık, kütüphane ve araştırma merkezleri kurup ilgililerin istifadelerine sunmak,

f) Sinema ve televizyon filmleri ve radyo programları dahil her türlü görüntülü, sesli ve basıl yayınları hazırlamak ve yayınlamak,

g) İmkanlar ölçüsünde genel eğitim kurumlarının, ibadethanelerin, Kur’ani öğretim müesseselerinin ve talebe yurtlarının inşasına, ihtiyaçlarının karşılanmasına maddi manevi katkıda bulunmak,

ı) Maddi imkanı olmayan başarılı öğrencilere, araştırmacılara burs ve eğitim yardımı yapmak, yoksul birey ve ailelere; yetim çocuklara ve düşkün yaşlılara; savaş ve tabii afetlerden zarar görenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

i) -5072 sayılı Kanuna aykırı olmamak üzere- Vakfın amacına uygun faaliyetlerde yapan diğer ulusal, uluslar arası gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, yapılacak yardımları kabul etmek, onlarla müşterek projeler yürütmek, desteklemek ve onlara üye olma,

k) Vakıf gayesini gerçekleştirecek diğer hizmetleri ifa etmek.

Vakfın gayesini gerçekleştirmek için yapabileceği iş ve işlemler

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olma ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirini almaya ve harcamaya; vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birden fazla yatırımda kullanmaya; vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edineceği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,; vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, yardımlarda bulunmaya, taşınmaz malları irtifak, intifa, sükna, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, edindiği ve edineceği gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malları rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule; vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alma, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye; vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlama amcı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da doğrudan denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakıf amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, projeler üretmeye ve kaynak bulmaya, sponsorluklar oluşturmaya, ürettiği projelerden komisyon almaya Türk Medeni Kanunu’nun 48 inci Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın mal varlığı

Madde 6- Vakfın kuruluş mal varlığı;

a) Vakıf kurucusu Ali Rıza Dermircan’a ait; Süleymaniye Minberinden İslam Nizamı, İslami Kimliğimizi Korumak, Allah’ın Resulü’nden Hayat Dersleri, İslam’a Göre Cinsel Hayat, Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır, Cuma Mesajları, Kur’an ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı ve Kur’an ve Sünnet Işığında Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri isimli eserlerin telif ve yayın hakları,

b) 50.000 TL. nakittir.

Vakfın organları

Madde 7- Vakfın organları

a) Mütevelli Heyeti,

b) Yönetim Kurulu,

c)Denetim Kurulu,

Mütevelli heyeti

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, bu maddenin sonunda adları yazılı kişiler ile vakfın kuruluşundan sonra vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunacak gerçek ve tüzel kişiler arasında vakıf kurucusu Ali Rıza Deircan tarafından belirlenecek kişiler, vakıf kurucusunun vefatından sonra mevcut üye sayısının üçte ikisinin kararı ile üyeliğe kabul edilecek gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Üye sayısı 10 kişiden fazla olamaz.

Mütevelli heyeti başkanı tarafından kabul edilecek mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üyenin üyeliği sona erer.

Vakıf mütevelli heyetinin görev ve yetkileri

Madde 9- Vakıf mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Vakıf mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek,

b) Vakfın yıllık faaliyet raporlarını incelemek, yönetim kurulu üyelerinin ibrası konusunda karar vermek,

c)Vakıf iç mevzuat ve bütçe tasarıları hakkında karar vermek,

d) Vakfa ait geyri menkullerin temliki tasarrufları hakkında karar vermek,

e)Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

f) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyetinin toplantı zamanı ve karar nisabı

Madde 10- Vakıf mütevelli heyeti;

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Mart ayı içinde,

b) Bütçenin onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde olağan olarak toplanır.

Vakıf mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun veya vakıf mütevelli heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağan üstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağan üstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az (yedi) 7 gün önce imza karşılığı, elektronik posta veya üyelere ulaşacak taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyet Başkanı vakıf kurucusu Al Rıza Demircan’dır. Vefatından sonra kendi üyeleri arasında mevcut üye sayısının üçte ikisini oyu ile beş yıllığına öncelikle vakıf kurucusu Ali Rıza Demircan’ın soyundan gelen üyeler arasından mütevelli heyet başkanı seçilir.

Toplantılarını; başkanın veya başkanın yazılı olarak belirleyeceği üye başkanlığında yapar.

Vakıf mütevelli heyeti üye tam sayısının yarından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantının yapılabilmesi için üye sayısının en az üçte birinin hazır olması gerekir.

Vakıf mütevelli heyeti karar yeter sayısı (bu senette yazılı sınırlamalar hariç) toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, vakıf mütevelli heyetinden bir başka üyeyi yazılı olarak vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Yönetim kurulu

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyeti tarafından mütevelli, heyet üyeleri tarafından iki yıllığına seçilecek beş asil iki yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında; başkan, iki başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip seçerek görev taksimi yapar. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, görev süresini tamamlamak üzere sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır.

Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu;

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Vakıf mütevelli heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.

c)Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Mütevelli heyetçe verilecek yetki dahilinde ki vakfa gayrimenkul alımı ile vakıfa ait gayrimenkullerin satışı kat karşılığı veya yap-işlet-devret modeli değerlendirmesi ile ilgili hususlarda gerekli işlemleri yapar.

e)Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlem yapar.

f) Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini temin maksadıyla; görev, yetki ve sorumlulukları mütevelli heyetçe bir yönetmelikle belirlenecek; vakıf genel sekreterliği, vakıf genel müdürlüğü, ihtisas ve araştırma komisyonları veya benzeri yardımcı birimler oluşturulabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

g) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

h) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

ı) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Vakıf mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Vakıf mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Vakıf mütevelli heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Yüksek istişare heyeti

Madde 13- Yüksek istişare heyeti; vakfa üstün maddi ve manevi katkılarda bulunan, sahasında temayüz etmiş kişiler arasından mütevelli heyetçe seçilecek kişilerden oluşur.

Yönetim kurulunun daveti üzerine toplanarak vakfın faaliyetleri ve genel politikaları hakkında tavsiyelerde bulunur.

Vakfın temsili

Madde 14- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve üyelerine devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya kaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeye akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Denetim kurulu

Madde 15- Denetim kurulu, iki (2) yıl süreyle seçilen mütevelli heyetince; en az ikisi mütevelli heyet üyeleri, biri yüksek istişare heyeti üyeleri veya vakıf konusunda uzman kişiler arasından seçeceği üç kişiden oluşur.

Denetim kurulu, incelemelerini defter, kayıt ve belgeler üzerinde Vakıflar Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapar. Hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, vakıf mütevelli heyeti toplantısından en az 15 gün önce yönetim kurulu başkanlığına verilir.

Huzur hakkı

Madde 16- Vakıf mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu üyelikleri fahri olup bu görevlerinden dolayı herhangi ücret ödenmez.

Vakfın gelirleri

Madde 17- Vakfın gelirleri,

a) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakfın amacına uygun olarak yurtiçinden veya dışından gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü şartı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

Vakıf gelirinin tahsis ve sarf edileceği yerler

Madde 18- Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması mecburidir.

Resmi senet değişikliği

Madde 19- Vakıf senedinde değişiklik, düzeltme veya ilaveler mevcut vakıf mütevelli heyeti üyelerinin üçte ikisinin kararı ile yapılabilir.

Vakfın sona ermesi

Madde 20- Vakfın sona ermesi, ancak yönetim kurulunun veya vakıf mütevelli heyeti üye tamsayısının üçte birinin yazılı teklifi ve vakıf mütevelli heyeti üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Vakıf kurucusu

Madde 21- Vakıf kurucusu Ali Rıza Demircan’dır.

Geçici Madde 1- Vakıf kurucusu vakfın mahkeme siciline tescil tarihinden itibaren iki ay içerisinde mütevelli heyeti toplayarak vakıf organlarını teşekkül ettirir.” diye sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu tutanak okuması için kendilerine verildi. Okudular. Yazılanların gerçek isteği olduğunu beyan etmesi üzerine ilgililer ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. İki bin on bir yılı Aralık ayının yirmi birinci günü 21.12.2011