Benzeşmelerden Korunarak İslâmî Kimliğimizi Korumak

Allah’a hamd, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ve selâm ederim.


Benzeşmelerden Korunarak İslâmî Kimliğimizi Korumak Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi birinci dönem ihtisas kursuna kursiyer olarak katıldım.

Bu kursta bitirme tezi olarak hazırladığım “İslâm’da Yabancı Ümmetlere Benzememek” konulu çalışmamı faydalı olur düşüncesiyle İstanbul’da münte- şir haftalık Sebil Gazetesinin 136-142. sayılarında neşrettim.

Mevzuunda Türkçe yazılmış ihtiyacı karşılayan bir araştırma olmuş ola- cak ki ilgi gördü. Cep kitabı olarak neşredilmesi istendi. Bu arzu üzerine konu üzerindeki çalışmamı biraz daha genişlettim. Böylece kitabımızın birinci kıs- mı ortaya çıkmış oldu.

Kur’ân ve Sünnet’te bâtıl din ve ideoloji mensuplarına benzememe konu- sunda varid olan düstûrlarla, amelî hayatımızda görülen benzeme türleri üze- rinde doyurucu bilgiler sunmakla beraber konuya tam açıklık getirdiğimi söy- leyemem. Fakat okuyucuya İslâmî bir bakış açısı sağlandığı kanaatindeyim.

Mevzu ile ilgili daha geniş bir araştırma yapılması zarûretine inanıyorum. Ancak devrimiz okuyucusu için yapılacak daha kapsamlı bir çalışmanın tam anlamıyla özgür bir kültür vasatını gerektirdiğini ifade etmek isterim. Ayrıca İslâm’dan çok muhtelif Bâtıl’ların bilindiği, yaşandığı ve müesseseleştiği ülke- mizde mevzu ile alâkalı çalışmanın, sınırlarını aşarak İslâm’la semavî ve gayr-ı semavî dinlerin, beşerî felsefe ve doktrinlerin mukayesesini içine alacak bo- yutlara ulaşmasının kaçınılmaz olacağına da değinmek isterim.

Mevzuumuzun ana ıstılahı “Teşebbüh” (benzemek) olduğu için açıklama- larımızda çoğu kez bu ıstılahı (terimi) kullandım.

 Çalışmamı mevcut şekliyle neşretmeyi düşünürken, bâtıl din ve ideoloji mensuplarına benzemenin büyük ölçüde kılık-kıyafet alanında başlayıp yay- gınlaştığını dikkate alarak İslâm’ın kılık-kıyafetle alâkalı emirleri, tavsiyele- ri ve yasaklarını daha geniş bir şekilde müstakil bir kısımda incelemeyi uy- gun gördüm.

Kılık-kıyafet üzerindeki nisbeten ayrıntılı olan bu çalışmamız da kitabı- mızın ikinci kısmını meydana getirdi.

Bir asrı aşkındır İslâm ülkeleri üzerinde egemen olan kültür emperyaliz- mine karşı yeni yeni başlayan mukaddes kültür cihadına bu basit çalışmamla küçücük bir katkıda bulunabildiysem kendimi bahtiyar hissedeceğim.

Dâvamız, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdü senadır.

Ali Rıza Demircan

Beyan Yayınları
ISBN 978-975-473-441-6
349 SayfaKitabı İndirmek İçin;
- Benzeşmelerden Korunarak İslâmî Kimliğimizi Korumak